RESTART SHOP
Korpa

KitchenAid 5KEK1522EFP Artisan Kettle 1,5l

Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L
Kitchenaid 5Kek1522Efp Artisan Kettle 1,5L